Category Archives: Folk Music

Folk Music

NAYMYTSʹKA (Mykola Kolyada)
Kolyada Mykola Terentiyovych (April 4, 1907 – July 30, 1935)

Kolyada Mykola Terentiyovych (April 4, 1907 – July 30, 1935)

 

NAYMYTSʹKA (Mykola Kolyada). At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


ZAZHURYVSYA CHUMACHYNA (Mykola Kolyada)
Kolyada Mykola Terentiyovych (April 4, 1907 – July 30, 1935)

Kolyada Mykola Terentiyovych (April 4, 1907 – July 30, 1935)

 

ZAZHURYVSYA CHUMACHYNA (Mykola Kolyada). At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


OY U MOHO BRATA (Mykola Kolyada)
Kolyada Mykola Terentiyovych (April 4, 1907 – July 30, 1935)

Kolyada Mykola Terentiyovych (April 4, 1907 – July 30, 1935)

 

OY U MOHO BRATA (Mykola Kolyada). At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


OY ODDALA MENE MATY (Mykola Kolyada)
Kolyada Mykola Terentiyovych (April 4, 1907 – July 30, 1935)

Kolyada Mykola Terentiyovych (April 4, 1907 – July 30, 1935)

 

OY ODDALA MENE MATY (Mykola Kolyada). At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


OY NA HORU KOZAK VODU NOSYTʹ (Mykola Kolyada)
Kolyada Mykola Terentiyovych (April 4, 1907 – July 30, 1935)

Kolyada Mykola Terentiyovych (April 4, 1907 – July 30, 1935)

 

OY NA HORU KOZAK VODU NOSYTʹ (Mykola Kolyada). At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


JA SAM KOD SVOG OCA… solo Jelena Šenjeva (narodna melodija)
Narodna melodija

Narodna melodija

 

JA SAM KOD SVOG OCA… solo Jelena Šenjeva (narodna melodija). At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


ČUMAROČKA TAKO RUŽNA… solo Maruša (narodna melodija)
Narodna melodija

Narodna melodija

 

ČUMAROČKA TAKO RUŽNA… solo Maruša (narodna melodija). At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


KOLO SAVAMALSKO I BEOGRAĐANKA
KOLO SAVAMALSKO I BEOGRAĐANKA

KOLO SAVAMALSKO I BEOGRAĐANKA

 

KOLO SAVAMALSKO I BEOGRAĐANKA (КОЛО САВАМАЛСКО И БЕОГРАЂАНКА). At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


BILJANA, Narodna melodija
BILJANA, Narodna melodija

BILJANA, Narodna melodija

 

BILJANA (БИЉАНА), Narodna melodija. At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


MOJ DILBERE (N. Balon)

 MOJ DILBERE i KAMBANA BIJE NANE (MOJ ДИЛБЕРЕ и Камбана биjе Нане) (N. Balon). At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC: