Tag Archives: Chorus

Partita No.5 (Choir) (Myroslav Skoryk)

Skoryk Myroslav Mykhaylovych (13 July 1938 - 1 June 2020)

Skoryk Myroslav Mykhaylovych (13 July 1938 - 1 June 2020)

 

Choir from Partita No.5 (Myroslav Skoryk).

Tempo: Andante sostenuto

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


Oh, Gray Cuckoo (Oi syvaya zozulenʹka) (Mykola Dmytrovych Leontovych)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

 

Oh, Gray Cuckoo (Oi syvaya zozulenʹka) (Mykola Dmytrovych Leontovych).

Tempo: Moderato

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


Shchedryk or The Carol of the Bells (Shchedryk) (Mykola Dmytrovych Leontovych)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

 

Shchedryk or The Carol of the Bells (Shchedryk) (Mykola Dmytrovych Leontovych).

Tempo: Allegretto

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


The Piper (Dudaryk) (Mykola Dmytrovych Leontovych)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

 

The Piper (Dudaryk) (Mykola Dmytrovych Leontovych).

Tempo: Moderato

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


They’re Carrying a Cossack (Kozaka nesut’) (Mykola Dmytrovych Leontovych)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

 

They’re Carrying a Cossack (Kozaka nesut’) (Mykola Dmytrovych Leontovych).

Tempo: Larghetto. Mesto. Marciale

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


The Spinner (Prialia) (Mykola Dmytrovych Leontovych)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

 

The Spinner (Prialia) (Mykola Dmytrovych Leontovych).

Tempo: Moderato

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


By the Ravine (Popid yarom, yarom) (Mykola Dmytrovych Leontovych)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

 

By the Ravine (Popid yarom, yarom) (Mykola Dmytrovych Leontovych).

Tempo: Moderato

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


Oh, Semenko is Walking (Oi khodyt’ Semenko) (Mykola Dmytrovych Leontovych)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

 

Oh, Semenko is Walking (Oi khodyt’ Semenko) (Mykola Dmytrovych Leontovych).

Tempo: Moderato

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


The Poppy (Мaк) (Mykola Dmytrovych Leontovych)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

 

The Poppy (Мaк) (Mykola Dmytrovych Leontovych).

Tempo: Allegretto

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


The Ducks are Floating Behind the Garden (Za horodom kachky plyvut’) (Mykola Dmytrovych Leontovych)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

Mykola Dmytrovych Leontovych (December 13, 1877 – January 23, 1921)

 

The Ducks are Floating Behind the Garden (Za horodom kachky plyvut’) (Mykola Dmytrovych Leontovych).

Tempo: Leggiero con moto

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC: