Tag Archives: romance

THE BEGGAR (NISHCHAYA) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 

THE BEGGAR (NISHCHAYA) (Alexander Alyabyev).

Tempo: Moderato

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


THE SEA PRINCESS (MORSKAYA TSAR’YEVNA) (Alexander Borodin)

Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

 

THE SEA PRINCESS (MORSKAYA TSAR’YEVNA) (Alexander Borodin). Dedicated to Alexandra Egorovna Makovsky.

Tempo: Moderato

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


THE FALSE NOTE (FAL’SHIVAYA NOTA) (Alexander Borodin)

Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

 

THE FALSE NOTE (FAL’SHIVAYA NOTA) (Alexander Borodin). Dedicated to Modest Petrovich Mussorgsky.

Tempo: Andantino

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


WINTER ROAD (ZIMNYAYA DOROGA) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 

WINTER ROAD (ZIMNYAYA DOROGA) (Alexander Alyabyev).

Tempo: Andante sostenuto

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


EVENING BELL (VECHERNIY ZVON) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 

EVENING BELL (VECHERNIY ZVON) (Alexander Alyabyev).

Tempo: Andante sostenuto

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


THE SLEEPING PRINCESS (SPYASHCHAYA KNYAZHNA) (Alexander Borodin)

Alexander Porfiryevich Borodin (12 November 1833 – 27 February 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (12 November 1833 – 27 February 1887)

 

THE SLEEPING PRINCESS (SPYASHCHAYA KNYAZHNA) (Alexander Borodin). Dedicated to Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov.

Tempo: Andantino

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


I SEE THE IMAGE OF YOU (YA VIZHU OBRAZ TVOY) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 

I SEE THE IMAGE OF YOU (YA VIZHU OBRAZ TVOY) (Alexander Alyabyev). Dedicated to Afrosimova Ekaterina Alexandrovna.

Tempo: Andante con espressivo

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


ALAS! WHY IS SHE RADIANT (UVY! ZACHEM ONA BLISTAYET…) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 

ALAS! WHY IS SHE RADIANT (UVY! ZACHEM ONA BLISTAYET…) (Alexander Alyabyev).

Tempo: Allegretto poco andante

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


ADELE (ADELI) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 

ADELE (ADELI) (Alexander Alyabyev).

Tempo: Allegretto

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


THE RING (I look sadly at the cherished ring)- KOL’TSO (Pechal’no na kol’tso zavetnoye glyazhu) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 

THE RING (I look sadly at the cherished ring)- KOL’TSO (Pechal’no na kol’tso zavetnoye glyazhu) (Alexander Alyabyev). Dedicated to Afrosimova Ekaterina Alexandrovna.

Tempo: Andante sosrenuto

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC: